1. مریم جبارزاده , علی تهرانی فر , جعفر امیری , بهرام عابدی , بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۵-۱۹۱
  2. زهره هوشیار , ابراهیم گنجی مقدم , بهرام عابدی , تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۴۳۱-۴۳۸
  3. زهرا صفری محمدیه , محمد مقدم , بهرام عابدی , لیلا سمیعی , اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (.Mentha spicata L) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۷-۳۴
  4. زهرا صفری محمدیه , محمد مقدم , بهرام عابدی , لیلا سمیعی , تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۹۷-۱۰۶
  5. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور , تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی , علمی کشاورزی , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۹-۶۱
  6. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور , علوم باغبانی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۲-۵۸
  7. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۷۷-۸۲
  8. حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور , میوه های ریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۷۹-۹۲
  9. سمانه صیفی , سیدحسین نعمتی , محمود شور , بهرام عابدی , بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین , علوم باغبانی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
  10. بهرام عابدی , ,تفضلی بندری عنایت اله , راحمی مجید , خلدبرین بهمن , گنجی مقدم ابراهیم , تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (.Prunus armeniaca L) , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۷۵-۳۸۲